E-Porada

E-porada - także zgłoszenie uczestnika szkolenia

Regulamin e-porady udzielanej Klientowi przez „KODEKS”

  • Po zapoznaniu się z tym Regulaminem, Klient przekazuje „KODEKSOWI” za pośrednictwem poczty elektronicznej zapytanie, przedstawiając stan faktyczny sprawy, ewentualnie załącza skany dokumentów, np.: pismo o wypowiedzeniu stosunku pracy, umowę cywilno-prawną, akt notarialny itp., oraz ewentualnie dodatkowe, określone przez „KODEKS”, wymagane informacje w sprawie.

  • Wysyłając zapytanie Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, zawierając jednocześnie z „KODEKSEM” umowę zlecenia.

  • Po otrzymaniu zapytania, prawnik zajmujący się daną dziedziną prawa, w ciągu 48 godzin przekaże na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zakres wymaganych informacji i dokumentów oraz koszt i termin wykonania usługi (zlecenia).

  • „KODEKS” zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania usługi -zlecenia, bez konieczności podawania przyczyn tej odmowy, a Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony – telefonicznie, lub poprzez swój adres e-mail.

  • Klient zobowiązany jest dokonać na podany rachunek bankowy opłaty za zamówioną usługę.

  • Prowadzący sprawę prawnik przystąpi do wykonania usługi i wystawi Klientowi fakturę VAT, zgodnie z jego życzeniem.

  • „KODEKS” zobowiązuje się do świadczenia usługi (e-porady) dla Klienta z należytą starannością, a ponadto w okresie 1 miesiąca od daty udzielenia e-porady, Klient ma prawo do nieodpłatnej telefonicznej (dodatkowej) konsultacji prawnej, bezpośrednio związanej z udzieloną jemu e-poradą.

  • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji e-porady, na podstawie niniejszego Regulaminu, jest Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

E-porada

kodeks@kodeks.com.pl