Doradztwo

DORADZTWO PRAWNE - JEGO ZAKRES:

 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (pełny zakres), w tym sporządzanie pozwów, pism procesowych oraz odwołań od decyzji ZUS-u
 • BHP kompleksowo – realizacja obowiązków „Służby BHP”, postępowania powypadkowe, analizy i audyty dla firm, dobór środków ochrony osobistej pracowników, ryzyko zawodowe, techniczne bezpieczeństwo pracy, świadczenia powypadkowe itp.
 • prawo cywilne, w tym sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz, oraz dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów
 • prawo gospodarcze (pełny zakres)
 • prawo spółek handlowych, w tym sporządzanie dokumentów do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • prawo rodzinne i opiekuńcze (rozwód, separacja, alimenty, opieka i kuratela itp.)
 • prawo spadkowe
 • prawo administracyjne
 • prawo zamówień publicznych
 • prawa autorskie i własności przemysłowej
 • prawo budowlane
 • prawo ochrony środowiska
 • prawo ochrony danych osobowych
 • prawo medyczne
 • skuteczne prowadzenie mediacji w sporach zbiorowych z pracodawcami
 • sanacja firm i ich przekształcenia własnościowe, w tym także przejścia pracowników do następcy prawnego
 • pełne doradztwo oraz stała obsługa prawna firm, wraz z obowiązkami „Służby BHP”, a także z reprezentacją przed sądami – w ramach stałego zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, w tym: akt osobowych, ewidencji i list wynagrodzeń, rozliczanie zasiłków, urlopów, ekwiwalentów, nieobecności w pracy, rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od pracowników, sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT-11 oraz sprawozdań dla ZUS (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS ZZA, ZUS RZA), sporządzanie imiennych raportów dla pracowników ZUS RMUA.

Służąc Ludziom poprzez realizację powyższych usług, bardzo staramy się pamiętać poniższe następujące życiowe mądrości:

„Czas, by być szczęśliwym jest teraz. Miejsce by być szczęśliwym jest tutaj. Sposobem na poczucie się szczęśliwym jest uszczęśliwienie innych ludzi.”
– Robert G.Ingersoll

„Działaj tak, jakby każda osoba, którą spotykasz miała zawieszony na szyi napis: Spraw, bym poczuł się ważny. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu.”
– Mary Kay Ash